Sacred Text, Temple Israel Clergy, Yom Kippur

Nitzavim

High Holy Days 2023

Yom Kippur Morning Torah Reading, Deuteronomy 29:9-14 and Deuteronomy 3-:11-20