Sacred Text, Temple Israel Clergy, Yom Kippur

Kedoshim

High Holy Days 2023

Yom Kippur Afternoon Torah Reading, Leviticus 19:1-4, 9-18, 32-37